Tantárgyi követelmények

Tisztelt Hallgatóink!

Az alábbiakban a Testnevelési Intézeti Tanszék tájékoztatóját és követelményeit közöljük. Minden oktatással kapcsolatos kérdésben rendelkezésre állunk az órákon, és a tájékoztatóban megjelölt időpontokban.

  • A 2018/2019. tanév I., illetve II. félévére azoknak a hallgatóknak a jelentkezését fogadjuk el, akik a NEPTUN rendszerben a regisztrációs héten a számukra meghirdetett Testnevelés tárgyat felvették.
  • A tárgyfelvételi kötelezettség vonatkozik azokra a hallgatókra is, akik végleges, vagy részleges orvosi felmentéssel rendelkeznek, párhuzamos képzésben vesznek részt, más karon, illetve felsőoktatási intézményben már teljesítették a testnevelés tantárgy előírt követelményeit.

Fontos:

A Testnevelés tárgyat minden érintett hallgatónak az aktuális félévben célszerű felvenni!

A 2017/2018. tanév I. félévének fontosabb feladatai

1. Regisztrációs hét: 2018. 09.03. – 2018. 09. 07.

A regisztrációs héten kell a hallgatóknak a NEPTUN-ban a  megfelelő TESTNEVELÉS tárgyat felvenni. (Karnak, évfolyamnak, félévnek megfelelő kurzust kell választani!)

2. A szorgalmi időszak első hete: 2018. 09. 10. – 2018. 09. 14.

A NEPTUN-ban történő sikeres tárgyfelvétel után, a szorgalmi időszak első hetében kell a hallgatóknak  a Körcsarnok földszintjén a választott szakcsoportra, sportágra feliratkozni (H-CS: 08:00-16:00, P: 08:00-12:00).

Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:

- kondicionálás (erősítés), edzés

- tenisz (sátor, salak)

- kosárlabda

- labdarúgás (műfű, terem)

- tollaslabda

- asztalitenisz

- aerobic

- úszás (haladó)

szorgalmi időszak első négy hetébenindokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba való átjelentkezésre. A hallgató szemeszterenként más – más szakcsoportot is választhat!

Fontos:

A félévet a választott szakcsoportban kell a hallgatónak teljesíteni!

3. A szorgalmi időszak első négy hete:

A hallgatóknak a szorgalmi időszak első négy hetében van lehetőségük a testnevelés alóli felmentésükkel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzésére. A felmentési kérelem lehet sportolói, tanulmányi, és orvosi. Minden egyéb, felmentésre irányuló megkeresést a Testnevelési Intézeti Tanszék méltányossági alapon elbírálhat. A DSK keretében folytatott sporttevékenységet, ha a szakág vezetője a sportolók névsorát (kar, évfolyam, NEPTUN kód, orvosi engedély) időben leadja, a Testnevelési Intézeti Tanszék óralátogatásként elfogadja. A határidő elmulasztás esetén a Testnevelési Intézeti tanszék indokolt esetben támogathatja a hallgatók kérelmét.

Felmentések:

  1. A féléves, éves, végleges orvosi, és tanulmányi felmentések leadásának határideje minden félév szorgalmi időszakának első négy hete.
  1. Betegség, sérülés, baleset stb. esetén a gyógyulást, felépülést követő órán az igazolást be kell mutatni a foglalkozást vezető tanárnak.
  1. A sportolói felmentés engedélyezését minden félév szorgalmi időszakának első négy hetében lehet kérni.
a)      A versenyszerű sporttevékenységet végző, igazolt sportoló köteles bemutatni egyesületi tagsági igazolását, rajt vagy játékengedélyét, tánckönyvét, valamint az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi igazolását. Élsportolók esetében a Testnevelési Intézeti Tanszék egyedi elbírálással élhet.
b)      A fenti kategóriákban azok a hallgatók is kérhetik felmentésüket, akik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén kívül sportolnak versenyszerűen (egyedi elbírálás).
c)      A MEAFC sportolóinak a testnevelés órák alóli felmentését az adott félév teljes idejére érvényes sportorvosi engedély bemutatása mellett az edzők folyamatosan intézhetik.
A Miskolci Egyetem Természetjáró Szakosztályában, és a MELK keretei között végzett sporttevékenységhez is szükséges a sportorvosi engedély

Fontos:

A felmentések érvényességi ideje fél év.

Fontos:

A vizsgaidőszakban sportolói felmentés iránti kérelmet nem fogadunk el!

A kérelmek elbírálásának jogát a Testnevelési Intézeti Tanszék fenntartja.

4. A testnevelés órák teljesítése:

Ebben az időszakban teljesíthetők a testnevelés tantárgyi követelményei.

Az óralátogatással kapcsolatos ismeretek, tanszéki követelmények

A testnevelési órák célja a választott sportág mozgásanyagának, alapvető technikájának és taktikájának készségszintű elsajátítása, a hallgatók mozgásigényének kielégítése, a szellemi túlterhelésből, és a sok ülésben végzett tevékenységből eredő fáradtság,  a helytelen testtartás ellensúlyozása, a keringési-légzési rendszer fejlesztése a sportágak  mozgásanyagával. E célok elérése érdekében is kívánatos a rendszeres óralátogatás.

Fontos:

A szorgalmi időszak első négy hetében, indokolt esetben lehetőség van más szakcsoportba átjelentkezni.

Fontos:

A hallgatóknak célszerű a szorgalmi időszak második hetétől megkezdeni a testneveléstárgy követelményeinek teljesítését.

Fontos:

Az órákon a sportfelszerelésben való megjelenés és a váltócipő (úszósapka, papucs) használata minden helyszínen, órán kötelező!

Fontos:

A Testnevelési Intézeti Tanszék a félév elfogadásának feltételeként előírja a félévenkénti minimum 10 alkalommal való aktív részvételt.

Fontos:

Nem kaphat félév végi aláírást az a hallgató, aki az előírt évközi kötelezettségeinek nem tett eleget.

Fontos:

Testnevelési óra csak a Testnevelési Intézeti Tanszék által szervezett, vezetett, illetve engedélyezett formában kerülhet lebonyolításra. 

Fontos:

Aláírás pótláson az a hallgató vehet részt, aki a tanszéki követelményekben előírt minimális óraszám/alkalom legalább 60%-át teljesítette. Betegség miatti, igazolt hiányzás esetén a hallgató pótolhatja elmaradt óráit.

Fontos:

Nem teljesíthető a testnevelési óra a testnevelő tanárok munkaidőn kívüli, egyetemi vagy más helyszínen tartott magánfoglalkozásain!

Fontos:

A városi, és a Miskolcon kívüli fitnesz-termek, sportklubok, uszodák és egyéb gyakorlóhelyek, valamint az M0-ás kondicionáló terem igazolásait nincs módunkban félév aláírása céljából elfogadni.

mulasztás pótlására a Testnevelési Intézeti Tanszék folyamatosan biztosítja a lehetőséget, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig. Azok a hallgatók, akik ebben az időszakban sem teljesítik az aláírás feltételeit, órát csak az illetékes karok előírásai szerinti időszakban pótolhatnak, amire a tanszék lehetőséget biztosít.

Fontos:

A NEPTUN tanulmányi rendszerben az aláírás a szorgalmi időszak végén, legkésőbb a vizsgaidőszak első napján 12:00 óráig, illetve órapótlás esetén a követelmények teljesítése után kerül bevezetésre.

Fontos:

A szorgalmi időszak kilencedik hete után órára jelentkezést a Testnevelési Intézeti Tanszék nem fogad el, az érintett hallgatóknak a pótlás lehetősége nélkül lesz megtagadva a félév végi aláírásuk! Ez alól kivételt kaphatnak azok a hallgatók, akik orvosi igazolással rendelkeznek.

A hallgatók a Testnevelési Intézeti Tanszék által biztosított időpontban vehetnek részt a foglalkozásokon, az esetleges órarendi ütközéseket, és az egyéni tanulmányi rendből eredő óraütközéseket a tanszék figyelembe veszi.

Fontos:

Az órákon csak a balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesült hallgatók vehetnek részt saját felelősségükre. Azok a hallgatók, akiknek már nincs kötelező testnevelési órájuk, de mozogni, sportolni szeretnének, csak az órát tartó tanár előzetes engedélyével, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás után, saját felelősségükre vehetnek részt a foglalkozásokon.

Fontos:

Idegenek, illetéktelenek jelenlétükkel az órát nem zavarhatják!

A foglalkozások kezdési ideje: egész óra +10 perc, vége: következő egész óra+30 perc

Városi Kemény Dénes Uszoda: egész óra, vége: egész óra+45 perc

Az óra kezdetét és végét a hallgatók a foglalkozást vezető tanárral egyeztetve a körülményeknek megfelelően megváltoztathatják.

5. Vizsgaidőszak: 2018. 12. 14. – 2018. 01. 30.

Fontos:

A dékánok által engedélyezett időszakban az aláírás pótlása.

Fontos:

A tájékoztató el nem olvasása, figyelmetlen elolvasása, illetve meg nem értése nem mentesít annak betartása, illetve szankcionálása alól! A követelmények teljesítésének részleges, vagy teljes elmulasztása az aláírás pótlását illetve megtagadását vonhatja maga után!

6. Egyéb:
 Ügyintézés:
 
  1. A  foglalkozást vezető tanárnál.
  1. Tanulmányi ügyekben: H- P: 09:00 -10:30, 14:00-15:00 Körcsarnok fsz., Tolnai János
  1. Egyetemi-főiskolai versenyekkel kapcsolatos, egyesületi és edzőképző kérdésekben:
            Körcsarnok fsz. 4-es iroda, Bene Szilárd
  1. Létesítmények igénybevételével kapcsolatban:
            Körcsarnok fsz.
            Chvatal Tünde, gazdasági ügyintéző
  1. Kondicionáló terem használatával kapcsolatban (bérletek árusítása kiírás szerint):
            Körcsarnok fsz. 3-as iroda
            Chvatal Tünde, gazdasági ügyintéző
A Testnevelési Intézeti Tanszék kéri a hallgatókat, hogy testneveléssel kapcsolatos problémájukkal, illetve kérdésükkel  a tanszék oktatóit keressék meg, akik mindenben segítségükre lesznek.

Dr. Főnyedi Gábor

egyetemi adjunktus